ผู้บริหาร

พระครูปริยัติวรกิจ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์(Vission)
นโยบายของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
กิจกรรมโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร/ปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
สถิตินักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
แผนภูมิการบริหารภายใน
โครงสร้างการบริหารบุคคล
โครงสร้างครูระดับปฐมวัย
โครงสร้างครูระดับประถมศึกษา
โครงสร้างครูระดับมัธยมศึกษา
โครงสร้างเจ้าหน้าที่
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย พัฒนานักเรียนเป็นอย่างไร ?
ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมนันทนาการยามว่างมาก ๆ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำให้ระหว่างเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ผึกหัดเป็นนักจัดการรายการวิทยุ โทรทัศน์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/03/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 230396
Page Views 313218
เว็บลิงค์ที่น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น
2 โรงเรียนบ้านกาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น
3 โรงเรียนบ้านตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น
4 โรงเรียนบ้านตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
5 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
6 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
7 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
8 โรงเรียนบ้านโนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
9 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
10 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
11 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
12 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
13 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
14 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
15 โรงเรียนบ้านแสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
16 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น 045-370381
18 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
19 โรงเรียนบ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
20 โรงเรียนบ้านตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
22 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
23 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
24 โรงเรียนบ้านไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
25 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
26 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
27 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
28 โรงเรียนบ้านกุดกลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
29 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
30 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
31 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
32 โรงเรียนบ้านดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
33 โรงเรียนบ้านนาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล
34 โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) กระเดียน ตระการพืชผล
35 โรงเรียนบ้านกระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล
36 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล
37 โรงเรียนบ้านกาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล
38 โรงเรียนบ้านคึม กุดยาลวน ตระการพืชผล
39 โรงเรียนบ้านลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล
40 โรงเรียนบ้านกุศกร กุศกร ตระการพืชผล
41 โรงเรียนบ้านศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล
42 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา ขามเปี้ย ตระการพืชผล
43 โรงเรียนบ้านนาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
44 โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล
45 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
46 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล
47 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล
48 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล
49 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย ขุหลุ ตระการพืชผล 481771
50 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล
51 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล
52 โรงเรียนตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล
53 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ขุหลุ ตระการพืชผล 481151
54 โรงเรียนขุหลุ(ประชาวิทยาคาร) ขุหลุ ตระการพืชผล
55 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล
56 โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล
57 โรงเรียนบ้านสร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล
58 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) คอนสาย ตระการพืชผล
59 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา คอนสาย ตระการพืชผล
60 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล
61 โรงเรียนบ้านคำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล
62 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) คำเจริญ ตระการพืชผล
63 โรงเรียนบ้านฮี คำเจริญ ตระการพืชผล
64 โรงเรียนบ้านแพง คำเจริญ ตระการพืชผล
65 โรงเรียนบ้านม่วงเดียด คำเจริญ ตระการพืชผล
66 โรงเรียนบ้านตระการ ตระการ ตระการพืชผล 045298166
67 โรงเรียนบ้านดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล
68 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล
69 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล
70 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ตากแดด ตระการพืชผล
71 โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล
72 โรงเรียนบ้านห้วยที ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
73 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
74 โรงเรียนบ้านโนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
75 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
76 โรงเรียนบ้านคำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
77 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ท่าหลวง ตระการพืชผล
78 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล
79 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล
80 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล
81 โรงเรียนบ้านโหมน นาพิน ตระการพืชผล
82 โรงเรียนบ้านนาพิน นาพิน ตระการพืชผล
83 โรงเรียนบ้านดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล
84 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นาสะไม ตระการพืชผล
85 โรงเรียนบ้านหนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล
86 โรงเรียนบ้านน้ำคำ นาสะไม ตระการพืชผล
87 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล 045370626
88 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) นาสะไม ตระการพืชผล
89 โรงเรียนบ้านเล้า บ้านแดง ตระการพืชผล
90 โรงเรียนบ้านทม บ้านแดง ตระการพืชผล
91 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) บ้านแดง ตระการพืชผล
92 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สะพือ ตระการพืชผล
93 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สะพือ ตระการพืชผล
94 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล
95 โรงเรียนบ้านสงยาง สะพือ ตระการพืชผล
96 โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล
97 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล
98 โรงเรียนบ้านเขือง หนองเต่า ตระการพืชผล
99 โรงเรียนบ้านดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
100 โรงเรียนบ้านนาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
101 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
102 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
103 โรงเรียนบ้านดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
104 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล
105 โรงเรียนบ้านคำสมิง เกษม ตระการพืชผล
106 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เกษม ตระการพืชผล
107 โรงเรียนบ้านหนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล
108 โรงเรียนบ้านเกษม เกษม ตระการพืชผล
109 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษม ตระการพืชผล
110 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล
111 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล
112 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล
113 โรงเรียนบ้านสมดี เป้า ตระการพืชผล
114 โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) เป้า ตระการพืชผล
115 โรงเรียนบ้านพอก เป้า ตระการพืชผล
116 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล
117 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) เป้า ตระการพืชผล
118 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล
119 โรงเรียนบ้านแอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล
120 โรงเรียนบ้านโคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล
121 โรงเรียนบ้านโคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล
122 โรงเรียนน้ำคำพิทยา โนนกุง ตระการพืชผล
123 โรงเรียนบ้านโนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล
124 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม โนนกุง ตระการพืชผล 045239015
125 โรงเรียนบ้านร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล
126 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล
127 โรงเรียนบ้านดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
128 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
129 โรงเรียนบ้านไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
130 โรงเรียนบ้านคำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
131 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
132 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
133 โรงเรียนบ้านไทรงาม กองโพน นาตาล
134 โรงเรียนบ้านค้อ กองโพน นาตาล
135 โรงเรียนบ้านนาชุม กองโพน นาตาล
136 โรงเรียนบ้านกองโพน กองโพน นาตาล
137 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล
138 โรงเรียนดำรงวิทยา นาตาล นาตาล
139 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล
140 โรงเรียนบ้านนากลาง นาตาล นาตาล
141 โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาตาล นาตาล
142 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาตาล นาตาล
143 โรงเรียนบ้านนาม่วง นาตาล นาตาล
144 โรงเรียนบ้านลุมพุก นาตาล นาตาล
145 โรงเรียนบ้านปากแซง พะลาน นาตาล
146 โรงเรียนพะลานวิทยาคม พะลาน นาตาล
147 โรงเรียนบ้านพะลาน พะลาน นาตาล
148 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่น พะลาน นาตาล
149 โรงเรียนบ้านโพนแพง พะลาน นาตาล
150 โรงเรียนบ้านบก พะลาน นาตาล
151 โรงเรียนบ้านนาทราย พะลาน นาตาล
152 โรงเรียนบ้านโนนตูม พังเคน นาตาล
153 โรงเรียนบ้านพังเคน พังเคน นาตาล
154 โรงเรียนบ้านด่านฮัง พังเคน นาตาล
155 โรงเรียนบ้านหนองเต่า พังเคน นาตาล
156 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ พังเคน นาตาล
157 โรงเรียนพังเคนพิทยา พังเคน นาตาล
158 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน พังเคน นาตาล
159 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ
160 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ
161 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) ขามป้อม เขมราฐ
162 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ
163 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาแวง เขมราฐ
164 โรงเรียนบ้านนาแวง นาแวง เขมราฐ 045-217050
165 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ
166 โรงเรียนบ้านโบกม่วง นาแวง เขมราฐ
167 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นาแวง เขมราฐ
168 โรงเรียนบ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ
169 โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา หนองนกทา เขมราฐ
170 โรงเรียนบ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ
171 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ 045370367
172 โรงเรียนบ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ
173 โรงเรียนบ้านบาก หนองผือ เขมราฐ
174 โรงเรียนบ้านพนมดี หนองผือ เขมราฐ
175 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ
176 โรงเรียนบ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ
177 โรงเรียนบ้านคำหาด หนองผือ เขมราฐ
178 โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ
179 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ
180 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ หนองสิม เขมราฐ 089-4235959
181 โรงเรียนบ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ
182 โรงเรียนตชด.ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ
183 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ
184 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ
185 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ หัวนา เขมราฐ 045861268,0818795518
186 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง หัวนา เขมราฐ
187 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หัวนา เขมราฐ
188 โรงเรียนเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
189 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ 045402385
190 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ
191 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ
192 โรงเรียนบ้านหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ
193 โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
194 โรงเรียนบ้านนาสนาม เขมราฐ เขมราฐ
195 โรงเรียนบ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ
196 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด เจียด เขมราฐ
197 โรงเรียนบ้านนานวน เจียด เขมราฐ
198 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ
199 โรงเรียนบ้านนาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ
200 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม แก้งเหนือ เขมราฐ
201 โรงเรียนบ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ
202 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
203 โรงเรียนบ้านนานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
204 โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
205 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
206 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร
207 โรงเรียนบ้านกะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร
208 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สองคอน โพธิ์ไทร 045-338041
209 โรงเรียนบ้านสองคอน สองคอน โพธิ์ไทร
210 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร
211 โรงเรียนบ้านดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร
212 โรงเรียนบ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร
213 โรงเรียนบ้านสารภี สารภี โพธิ์ไทร
214 โรงเรียนบ้านโสกชัน สารภี โพธิ์ไทร
215 โรงเรียนบ้านหินห่อม สารภี โพธิ์ไทร
216 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร
217 โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) สารภี โพธิ์ไทร
218 โรงเรียนบ้านกะลึง สารภี โพธิ์ไทร
219 โรงเรียนบ้านพะลอง สารภี โพธิ์ไทร
220 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง โพธิ์ไทร
221 โรงเรียนบุญจิราธร สำโรง โพธิ์ไทร
222 โรงเรียนบ้านนาขาม สำโรง โพธิ์ไทร
223 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สำโรง โพธิ์ไทร
224 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร
225 โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น สำโรง โพธิ์ไทร
226 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร 0-4537-0420
227 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร 045-407412
228 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เหล่างาม โพธิ์ไทร
229 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร
230 โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร
231 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร
232 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
233 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
234 โรงเรียนบ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
235 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
236 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
237 โรงเรียนบ้านพะไล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
238 โรงเรียนบ้านเลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย  ต. ขุหลุ   อ.ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี  34130
Email: ผู้ดูแลระบบ phoonyasarn@hotmail.com Tel. 045481771